دستورالعمل های ایمنی ضمن کار تخریب

دستورالعمل های ایمنی ضمن کار تخریب به شرح زیر می باشد؛ در اینجا لازم به خاطر نشان کردن است که قبل از شروع تخریب باید برنامه ریزی کامل برای انجام کار صورت گیرد. دستگاه نظارت باید از روش تخریب مطلع باشد. قبل از شروع کار تخریب موارد زیر باید رعایت گردند:
با اطلاع و همکاری موسسات مربوط جریان برق، گاز، آب و سرویس های مشابه در ساختمان مورد تخریب قطع گردد . همچنین باید ساکنین ساختمان های مجاور از زمان قطع تاسیسات و زمان تخریب مطلع باشند. برقراری مجدد و موقت سرویس ها باید با موافقت موسسات مربوط و رعایت اصول ایمنی باشد. به علاوه توجه به نکات زیر قبل از تخریب الزامی نیز می باشد:

 • برنامه ریزی برای حفظ یا خارج کردن مواد قابل اشتعال و گازهایی که احتمالا نگهداری و انبار شده باشند.
 • برنامه ریزی برای دفع موادی مانند گازهای سمی که ممکن است سلامتی افراد را دچار مخاطره سازند.
 • انتخاب محلی که باید ضایعات تخریب در آن انبار شود.
 • آماده کردن سرویس های لازم و قابل دسترسی برای افراد مجری طرح
 • برنامه ریزی و اقدام برای حفظ ایمنی کارکنان و عابرین از طریق گذاشتن حفاظ و حصار بین محل تخریب و محیط خارج
 • آماده کردن وسایل و ماشین آلات متناسب با روش تخریب و محل مورد تخریب، همراه با وسایل حفاظتی مناسب با نوع کار در ساختمان های آسیب دیده در اثر سیل، آتش سوزی، زلزله و نظایر آن
 • باید قبل از تخریب به منظور جلوگیری از ریزش و خرابی ناگهانی، مهار و شمع بندی کافی در قسمت های لازم صورت پذیرد.
 • قبل از تخریب هر ساختمان پیاده روها و معابر عمومی مجاور آن محدود، مسدود و یا طوری محافظت شوند که به کسی صدمه وارد نشود.
 • در صورتی که از نرده استفاده می شود، این نرده ها باید ایستایی کافی داشته و ارتفاع آن ها از ۲ متر کمتر نباشد.
 • اگر ساختمانی که تخریب می شود بیش از ۲ طبقه و یا ارتفاع آن از کف پیاده رو بیش از ۸ متر باشد، در صورتی که فاصله ساختمان از پیاده رو یا معبر کمتر از ۵ متر است، باید راهرو سرپوشیده مناسب با تایید دستگاه نظارت ساخته شود همچنین در مواردی که با تشخیص دستگاه نظارت، باید پیاده رو یا خیابان محدود یا مسدود شود باید با موسسات مربوطه نظیر شهرداری، هماهنگی های لازم صورت گیرد .
 • در صورتی که ساختمان مورد تخریب از معبر بیش از ۵ متر فاصله داشته باشد، می توان به جای راهرو سرپوشیده از حصار یا نرده استفاد ه نمود. به منظور جلوگیری از خطرات ناشی از سقوط مصالح، اطراف و سقف راهروهای سرپوشیده، باید دارای حفاظ کاملی از چوب یا توری فلزی با ارتفاع حداقل یک متر باشد، حداکثر زاویه این حفاظ نسبت به کف ۴۵ و شیب حفاظ به طرف خارج می باشد.
 • در محل ورود و خروج کارگران به ساختمان مورد تخریب، باید راهروهای سرپوشیده مناسب ساخته شود. سقف راهروهای سرپوشیده باید حداقل هفتصد کیلوگرم بر مترمربع فشار را تحمل کند لازم به ذکر است چنانچه قرار است از سقف راهروها برای حمل برخی مصالح استفاه شود، باید این سقف حداقل هزار و پانصد کیلوگرم بر مترمربع فشار را تحمل کند.
 • قبل از شروع عملیات تخریب، باید مدیریت کارگاه جزئیات کار را به دقت مد نظر قرار داده و وظایف افراد را به آن ها یادآوری کند.
  در یک کارگاه سازمان یافته که افراد ضوابط ایمنی را رعایت می کنند، ضمن آنکه اجرای پروژه سریع تر صورت می پذیرد، از میزان خطرات ناشی از کار نیز کاسته خواهد شد. مدیریت کارگاه باید هنگام شروع عملیات تخریب هماهنگی های لازم را با قسمت های مختلف انجام داده و تمامی ابزار، وسایل و
  تجهیزات را از نظر حفاظتی نیز کنترل نماید!