فهرست کردن ملزومات تجهیز کارگاه

فهرست کردن ملزومات تجهیز کارگاه بر عهده مهندس مشاور، دفتر فنی پروژه و تهیه کننده پروژه می باشد که می بایست متناسب با خصوصیات پروژه مورد نظر و همچنین طریقه فاز اجرایی آن صورت پذیرد.

بهترین راه فهرست کردن ملزومات تجهیزاتی کارگاه ها می تواند از روی هزینه های مربوط به هر یک از ابزارها و مراحل اجرایی پروژه باشد، لازم به ذکر است که در اغلب کارگاه ها، فهرست کردن ملزومات تجهیز کارگاه بر مبنای هزینه های محل اجرایی عملیات شکل می گیرد.

‌چنانچه مشخصات به خصوصی برای تجهیز کارگاه لازم باشد، باید آن را در اسناد مناقصه و پیمانی پروژه مئ نظسر قرار داد. در مورد ساختمان‌ های پیش ساخته مانند‌ کاروان‌ ها و قطعات پیش ساخته‌‌‌ ساختمان‌ ها همچون: دیوارها و سقف های آن، هزینه‌ حمل و نصب‌، استهلاک و‌ سرمایه گذاری آن ها در طول اجرای کار محاسبه‌ و جزو برآورد هزینه‌ تجهیز کارگاه به حساب آورده می شود. در پیمان هایی که از چند رشته فهرست بهای واحد استفاده می کنند، تنها یک فهرست تجهیز کارگاه‌، برای تمام مدت زمان انجامی پروژه، تهیه می‌شود!

فهرست کردن ملزومات تجهیز کارگاه، بدون شک در کنار اهمیت ویژه ای که دارد، کار بسیار دقیق و حساسی نیز می باشد، دقیق از آن جهت که باید تمام اقلام مورد نیاز پروژه در تمامی مراحل پیش تولید و فاز اجرایی، از قبل گرآوری شده باشد تا در حین انجام پروژه کارفرما و پیمانکار به مشکل جدی برنخورد! و حساس می باشد به آن جهت که اگر قطعه ای در کارگاه نباشد و یا در هزینه کردن برای آن قطعه، در فهرست ملزومات تجهیز کارگاه که گفتیم بیشتر بر طبق قیمت ها می باشد،  اشتباهی درج گردد، موجب بوجود آمدن حس عدم اطمینان و اعتماد بین کارفرما و گروه پیمانی می شود که به دنبال ان می توان پیش بینی نمود که ادامه کنار به شدت برای دو طرف سخت و طاقت فرسا خواهد شد!