مراحل تجهیز کارگاه

مراحل تجهیز کارگاه یکی از مهمترین موارد موثر در کیفیت خروجی پروژه و قبل از آن سبب پیشرفت پروژه در احال اجرا می شود!

تجهیز کارگاه خواه و ناخواه بر قدرت عملیاتی نیروهای انسانی مشغول در پروژه و همچنین اثربخشی منابع مورد نیاز پروژه، تاثیر قابل قبولی دارد. در واقع اینطوری باید این قضیه را مطرح کرد که؛ یک تجهیز خوب سبب ایجاد یک پروسه تکاملی ایده آل برای پروژه می شود و یک تجهیز بد موجب آشفتگی و از دادن زمان و هزینه های مربوط به پروژه می گردد! تمامی‌ عزیزان همکار که به نوعی در کارگاه حضور داشته و یا با فعالیت های کارگاهی آشنایی دارند به این مهم واقف هستند.

نوع پروژه‌ ها چه به لحاظ مقادیر مختلف و حجیم بودن و چه به لحاظ منابع و نوع فعالیت‌ ها و حتی مناطق جغرافیایی متفاوت باعث شده است که نتوان طرح های طبقه بندی شده و از پیش تعیین شده و دارای کد برای تجهیز کارگاه را ترسیم نمود.

بنابراین می‌توان گفت همان گونه که هر پروژه برای خود استثنا و منحصر به فرد است تجهیز آن هم به همان اندازه استثنا و منحصر به فرد می باشد! علاوه براین تجهیز کارگاه فرایند مستمر در مراحل مختلف اجرای پروژه است و تا پایان پروژه کارگاه درگیر این مساله بود و مدام بایستی خود را بهینه و به قول معروف: آپدیت نماید.
مراحل تجهیز کارگاه عبارتند از:
  • اطلاعات مورد نیاز پیرامون پروژه انتخابی
  • طراحی تجهیز کارگاه
  • تامین منابع و مصالح
  • پیاده سازی و شروع فاز اجرایی تجهیز کارگاه
  • جمع آوری اطلاعات

تجهیز کارگاه – Equipping the ingot workshop

یکی از مهمترین و موثرترین دلایل ایجاد پیشرفت در پروژه، داشتن یک کارگاه کامل و همچنین مسئله تجهیز کارگاه مورد نظر می باشد.
تجهیز کارگاه خود به خود بر روی عوامل زیادی از جمله: نیروهای کاری و بهره وری بهتر از منابع تاثیر گذار می شود که سبب سیر صعودی انجام پروژه می شود.
یک تجهیز خوب می‌تواند یک فرآیند خوب را هدایت سیستماتیک کند و یک تجهیز بد، آشفتگی روزمرگی و هدر دادن منابع موجود در کارگاه را ایجاد نماید.
نوع پروژه‌ ها چه از نظر مقادیر و حجیم بودن و چه از نظر منابع و نوع فعالیت‌ ها و حتی مناطق جغرافیایی متفاوت سبب این شده است که طرح های طبقه بندی شده و از پیش تعیین شده و دارای کد برای تجهیز نتوان ترسیم نمود.
بنابراین می‌توان گفت همانگونه که هر پروژه برای خود استثنا و منحصر به فرد است تجهیز آن هم همین خاصیت را دارا می‌باشد. علاوه بر این تجهیز کارگاه فرآیند مستمر در مراحل مختلف اجرای پروژه است و تا پایان پروژه کارگاه درگیر این مساله بود و مدام بایستی خود را بهینه و آپدیت نماید.
مراحل تجهیز کارگاه بصورت کلی عبارتند از:
  1. اطلاعات لازمه: که طراحی های فرضی برای تجیهز کارگاه می باشد
  2. طراحی و ایده پردازی: طراحی تجهیز کارگاه با توجه به بودجه زمانی و مالی
  3. تامین مصالح و منابع: جور کردن و هماهنگی ابزارآلات مورد نظر
  4. پیاده سازی و انجام فاز اجرایی: بنا به طرح های داده شده و برنامه ریزی های صورت گرفته شده، این مرحله شروع می شود.
  5. گردآوری: به اصطلاح به آن، جمع جور کردن کلیات مراحل می گویند. به منظور بهره مندی بیشتر در موقعیت قرار گرفته و همچنین استفاده های مطلوب دیگر در سایر پروژه ها

در پایان لازم به ذکر است که گفته شود؛ دوستان و همکارانی که تا به امروز فعالیت و کار در چنین کارگاه هایی را تجربه نموده اند به این موضوع آگاه هستند که تا کارگاه شایسته و درخوری برای انجام پروژه ها وجود نداشته باشد، آغاز انجام پروژه کار بسیار بسیار اشتباهی می باشد!