تحویل کارگاه – Workshop Delivery

تحویل کارگاه قدری پیچیده تر از یک کلید دادن و یک کلید گرفتن در رابطه کاری کارفرما و پیمانکار می باشد؛
در وهله اول کارفرما می بایست که کارگاه را بی عیب و نقص تحویل پیمانکار بدهد. چنانچه اجرای کار در زمینه ها و  محل های تحویلی صورت پذیرد، باید کارفرما پروژه به گرفتن پروانه های لازمه و همچنین پرداخت عوارضی های شهرداری و موارد دیگر، بپردازد.
تبصره ۱: اگر در اسناد و مدارک پیمان، تامین تمام یا قسمتی از زمین مورد نیاز برای تجهیز گارگاه به عهده پیمانکار گذاشته شده باشد، طبق شرایط پیش بینی شده درپیمان عمل می شود.
تبصره ۲: در صورتی که در محل تحویل شده به پیمانکار معارضی وجود داشته باشد و موجب توقف اجرای تمام یا قسمتی از کار شود، آن قسمت از کار که متوقف شده است، مشمول تعلیق می گردد و طبق ماده ۴۹ رفتار می شود!
در وهله دوم کارفرما پس ازمبادله پیمان، تاریخ تحویل کارگاه راکه نباید بیشتر از ۳۰ روز از تاریخ مبادله پیمان باشد،ب ه پیمانکار اعلام می کند. پیمانکار باید در تاریخ تعیین شده درمحل کار حاضرشود و طی صورت جلسه هایی، اقدام به تحویل گرفتن کارگاه نماید. درصورتی که حداکثر ۳۰ روز از تاریخ تعیین شده برای تحویل گرفتن کارگاه  پیمانکار حاضر نشود، کار فرما حق دارد که طبق ماده ۴۶، پیمان رافسخ کند.
در صورت جلس های تحویل کارگاه باید حدود و موقعیت زمین ها و محل هایی که در آن ها موضوع پیمان اجرا می شود و نقاط نشانه با مشخصات آن ها ، محور عملیات و محل منابع تهیه مصالحی که باید در کارگاه تولید گردد، درج شود.
اگر تحویل کارگاه بصورت یک جا میسر نباشد، کارفرما باید کارگاه را به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند عملیات موضوع پیمان را طبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد. دراین حالت نیز مهلت کارفرما برای تحویل دست کم اولین قسمت از کارگاه که برای تجهیز کارگاه و شروع عملیات موضوع پیمان لازم است، حداکثر ۳۰ روز تلقی می شود.
و در وهله سوم هرگاه کارفرما نتواند کارگاه را به ترتیبی تحویل دهدکه پیمانکار بتواند کار را طبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد، و مدت تاخیر در تحویل کارگاه بیش از یک ماه شود، کارفرما به موجب جبران خسارت تاخیر در تحویل کارگاه، هزینه‌ های اضافی ایجاد شده برای پیمانکار را که طبق رابطه زیر محاسبه می شود، پرداخت می کند، مشروط به اینکه با تایید مهندس مشاور، پیمانکار درمحل های تحویل شده تاخیر غیرمجاز نداشته باشد!